Nhan đề: Tác động của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp chế biến thủy sản Nam Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn, Thành Cường.
Chủ đề/Từ khóa: Capital investments -- Vietnam, Central.
Business enterprises -- Finance -- Vietnam, Central.
Đầu tư vốn -- Trung Việt Nam.
Doanh nghiệp -- Tài chính -- Trung Việt Nam.
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Series/Report no.: 62.31.12.01
Mô tả: xii, 224 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4835
Bộ sưu tập:Đại học Quốc gia TP.HCM-VNUHCM
Download toàn văn luận án : Tại Đây
Tóm tắt luận án

Tác động của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp chế biến thủy sản Nam Trung Bộ

Nhan đề: Tác động của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp chế biến thủy sản Nam Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn, Thành Cường.
Chủ đề/Từ khóa: Capital investments -- Vietnam, Central.
Business enterprises -- Finance -- Vietnam, Central.
Đầu tư vốn -- Trung Việt Nam.
Doanh nghiệp -- Tài chính -- Trung Việt Nam.
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Series/Report no.: 62.31.12.01
Mô tả: xii, 224 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4835
Bộ sưu tập:Đại học Quốc gia TP.HCM-VNUHCM
Download toàn văn luận án : Tại Đây
Tóm tắt luận án
Đọc thêm..
Nhan đề: Quá trình giải quyết vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (1992-2008)
Tác giả: Trần, Đăng Kế.
Chủ đề/Từ khóa: Mekong River Delta (Vietnam) -- History.
Đồng bằng Sông Cửu Long (Việt Nam) -- Lịch sử.
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Series/Report no.: 62.22.54.05
Mô tả: 233 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4871
Bộ sưu tập:Đại học Quốc gia TP.HCM-VNUHCM
Download toàn văn luận văn : Tại Đây
Tóm tắt luận văn:

Quá trình giải quyết vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (1992-2008)

Nhan đề: Quá trình giải quyết vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (1992-2008)
Tác giả: Trần, Đăng Kế.
Chủ đề/Từ khóa: Mekong River Delta (Vietnam) -- History.
Đồng bằng Sông Cửu Long (Việt Nam) -- Lịch sử.
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Series/Report no.: 62.22.54.05
Mô tả: 233 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4871
Bộ sưu tập:Đại học Quốc gia TP.HCM-VNUHCM
Download toàn văn luận văn : Tại Đây
Tóm tắt luận văn:

Đọc thêm..