Tác động của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp chế biến thủy sản Nam Trung Bộ

Nhan đề: Tác động của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp chế biến thủy sản Nam Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn, Thành Cường.
Chủ đề/Từ khóa: Capital investments -- Vietnam, Central.
Business enterprises -- Finance -- Vietnam, Central.
Đầu tư vốn -- Trung Việt Nam.
Doanh nghiệp -- Tài chính -- Trung Việt Nam.
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Series/Report no.: 62.31.12.01
Mô tả: xii, 224 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4835
Bộ sưu tập:Đại học Quốc gia TP.HCM-VNUHCM
Download toàn văn luận án : Tại Đây
Tóm tắt luận án

Đăng nhận xét